Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστημίου Κρήτης

ΕΤΥ 500: Συμμετρια στην Επιστημη Υλικων

Για το εαρινό εξάμηνο του 2021 όλες οι πληροφορίες του μαθήματος θα βρίσκονται στο https://teleclass.materials.uoc.gr/courses/SEM6105/. Η παρούσα ιστοσελίδα ΔΕΝ θα ανανεώνεται.

Το μάθημα αυτό είναι προχωρημένο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό μάθημα, με σκοπό τη γνωριμία με τα μαθηματικά εργαλεία που απαιτούνται για τη θεωρητική μελέτη αλλά και το χαρακτηρισμό υλικών.

Το μάθημα δίνεται ως αυτομελέτη με υπεύθυνους τους Ι. Ρεμεδιάκη και Κ. Στούμπο, και για να το περάσει κάποιος/α πρέπει να παραδώσει λυμένες περίπου 100 ασκήσεις και να κάνει μια παρουσίαση στο τέλος. Έχει προαπαιτούμενα τα 116 και 305 για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τη μαθηματική θεμελίωση της επιστήμης των υλικών, με χρήση των συμμετριών που υπάρχουν σε κάθε στερεό. Αφού αναπτυχθούν τα βασικά μαθηματικά εργαλεία, μελετώνται φαινόμενα των υλικών όπου η συμμετρία παίζει καθοριστικό ρόλο, όπως τεχνικές χαρακτηρισμού με περίθλαση, πιεζοηλεκτρισμός, και μηχανικές ιδιότητες των υλικών.

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Θεωρία ομάδων: Ομάδες συμμετρίας σημείου. Συμμετρία μορίων. Αναπαραστάσεις και χαρακτήρες.
 2. Εφαρμογές ομάδων σημείου: Ιδιοταλαντώσεις μορίων, φασματοσκοπία υπερύθρου και Raman, μοριακά τροχιακά.
 3. Ομάδες χώρου, κρυσταλλικές συμμετρίες. Εφαρμογές: Wyckoff positions, περίθλαση από κρυστάλλους. ιδιότητες κυματοσυναρτήσεων σε στερεά.
 4. Κρυσταλλογραφία: μεθοδοδολογία επίλυσης κρυσταλλικών δομών από δεδομένα περίθλασης ακτινών-Χ σκόνης και μονοκρυστάλλων στο εργαστήριο.
 5. Συμμετρία και απόκριση. Μηχανικές ιδιότητες. Τανυστές τάσης και παραμόρφωσης. Ελαστικές σταθερές. Ηλεκτρικές ιδιότητες. Θερμοηλεκτρικά και πιεζοηλεκτρικά φαινόμενα.

Ημερολόγιο μαθήματος 2020

 1. Ομάδες, πράξεις συμμετρίας, πίνακες πολλαπλασιασμού, υποομάδες.
 2. Θεωρία ομάδων Ι: classes, point groups.
 3. Θεωρία ομάδων ΙΙ: Αναγωγή αναπαραστάσεων και μη αναγωγίσιμες αναπαραστάσεις, πίνακες χαρακτήρων.
 4. Θεωρία ομάδων ΙΙI: μετασχηματισμοί μεγεθών, συντεταγμένες συμμετρίας.
 5. Εφαρμογές στην κβαντομηχανική: στροφορμή, μέθοδος LCAO, μοριακά τροχιακά.
 6. Ηλεκτρονική δομή περίπλοκων μορίων και συμμετρία.
 7. Ταλαντώσεις.
 8. Ομάδες χώρου.
 9. Ηλεκτρονική δομή στερεών και συμμετρία.
 10. Ταλαντώσεις σε στερεά και συμμετρία.

Χρήσιμες ιστοσελίδες

 1. Group Explorer
 2. Group Theory from LibreTexts

Bιβλιογραφία

 1. F. A. Cotton, Chemical Applications Of Group Theory, 3rd Ed., Wiley, 1990.
 2. Ι. Δ. Βέργαδος, Θεωρία Ομάδων, τόμος Α, κεφ. 1-4, Εκδόσεις Συμεών, Αθηνα 1991.
 3. P. Atkins and R. Friedman, Molecular Quantum Mechanics, 4th_Edition 2005
 4. A. S. Nowick, Crystal properties via group theory, Cambridge University Press 1995
 5. R. E. Newnham, Properties of Materials: Anisotropy|Symmetry|Structure, Oxford University Press 2005.
 6. M. S. Dresselhaus, S. Dresselhaus, A. Jorio, Group Theory, Springer, 2008.
 7. P. W. M. Jacobs, Group theory with applications in chemical physics, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
 8. M. A. Armstrong, Ομάδες και συμμετρία, Leader Books, Αθήνα 2002.
 9. P. W. Atkins, Physical Chemistry, κεφ. 15 ("Molecular Symmetry"), Oxford University Press, Oxford, 6th edition, 1999.
 10. L. D. Landau and E. M. Lifshitz, Theory of Elasticity, κεφ. 1, Butterworth-Heinemann, Oxford 1986.
 11. Richard C. Powell, Symmetry, Group Theory, and the Physical Properties of Crystals, Springer 2010.
 12. Μοριακή συμμετρία και θεωρία ομάδων, Σιγάλας Μιχαήλ, Αντώνογλου Λεμονιά, Χαριστός Νικόλας, ΑΠΘ 2015.

Για το εαρινό εξάμηνο του 2021 όλες οι πληροφορίες του μαθήματος θα βρίσκονται στο https://teleclass.materials.uoc.gr/courses/SEM6105/. Η παρούσα ιστοσελίδα ΔΕΝ θα ανανεώνεται.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!